Nationaliteit

  1. Laatst bijgewerkt op

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

Woont u in België, wendt u tot uw gemeente voor alle algemene of persoonlijke vragen over nationaliteit. Woont u in Peru, Bolivia of Ecuador, dan kan u het beste contact met de ambassade opnemen om meer informatie te vergaren over uw nationaliteit. Aangezien dit complexe vraagstukken zijn kan dit niet telefonisch gebeuren, gelieve dan ook uw vraag te richten aan lima@diplobel.fed.be

Let op: de ambassade kan u alleen bijstaan in een aantal gevallen.


Voor welke materies kan u NIET bij de Ambassade in Lima terecht maar moet u contact opnemen met de FOD Justitie?

Bij de consulaire diensten kan men sinds 01/01/2013 geen aanvragen tot naturalisatie, verkrijging of herkrijging van de Belgische nationaliteit meer indienen. Enkel personen die legaal in België verblijven kunnen daar een procedure opstarten. Onder verblijf in België moet begrepen worden: de inschrijving in het bevolking-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. Meer info vindt u op de website van Justitie bij de gemeente.


Voor welke materies kunt u WEL bij de Ambassade in Lima terecht?

1. Toekenningsverklaring door de Belgische ouder - art 8,§1,2°,b WBN

U bent Belg, ingeschreven in de consulaire registers van deze post, en u zowel als uw kind zijn geboren in het buitenland. U kunt uw Belgische nationaliteit aan uw kind doorgeven door een toekenningsverklaring te ondertekenen bij de ambassade in Lima. De hele procedure moet wel afgerond worden vóór de 5e verjaardag van uw kind.

De procedure verloopt als volgt: 

U vraagt bij de lokale bevoegde overheid een origineel afschrift van de geboorteakte van uw kind en desgevallend eveneens van de erkenningsakte. Beide akten moeten duidelijk de naam van beide ouders vermelden. 

Opgelet: Deze akte(n) moeten originelen zijn, mogen niet ouder zijn dan 6 maanden en moeten behoorlijk geapostilleerd en vertaald zijn door een beëdigde vertaler naar een van onze landstalen.

U stuurt deze originelen samen met de volgende stukken naar de Ambassade in Lima:

  • een kopie van uw buitenlandse verblijfskaart (recto verso) of enig ander document ter bewijs van uw huidig adres in de jurisdictie (Peru, Ecuador en Bolivia).
  • een fotokopie van uw vreemde identiteitskaart en/of paspoort indien u naast de Belgische nog een andere nationaliteit bezit
  • Bewijs van de burgerlijke staat van beide ouders op het moment van de geboorte
  • de betaling.

Het dossier wordt voorgelegd aan de FOD Buitenlandse Zaken en u wordt na diens akkoord uitgenodigd om de akte te komen ondertekenen. U kunt bij die gelegenheid de nodige stukken meenemen voor de inschrijving en een paspoortaanvraag van uw kind. Een rijksregisternummer zal aan uw kind toegekend worden. 

2. Voor de behoudsverklaring - art 22 § 1 - 5° WBN

U bent Belg, ingeschreven in de consulaire registers van deze post? Heeft u naast de Belgische nationaliteit nog een andere nationaliteit? U bent na 1 januari 1967 in het buitenland geboren en heeft sinds uw 18e verjaardag nooit meer uw hoofdverblijf in België gehad? Als u niet kunt bewijzen dat u in het buitenland heeft gewerkt voor een Belgische overheid of een Belgisch bedrijf, riskeert u uw Belgische nationaliteit te verliezen. Om deze situatie te voorkomen zijn er twee mogelijkheden: 

  •  U kunt uw nationaliteit behouden als u een Belgisch paspoort of een elektronische identiteitskaart aanvraagt voor de leeftijd van 28 jaar, wat uw interesse in het behouden van de Belgische nationaliteit zal bewijzen.
  • Als u geen Belgische documenten wilt aanvragen, maar toch de Belgische nationaliteit wilt behouden, kunt u voor uw 28e verjaardag een verklaring van behoud van de nationaliteit ondertekenen.

In het laatste geval kunt u contact opnemen met de ambassade in Lima om informatie over deze procedure te ontvangen via lima@diplobel.fed.be.

3. Voor de verzaking - art 24 WBN

Men kan verzaken aan de Belgische nationaliteit indien men een andere nationaliteit bezit. Voor meer info over de procedure wendt u zich tot de Ambassade in Lima.

4. Onderzoek van de Belgische nationaliteit 

Hebt u vragen of twijfels over de toepassing van het Wetboek, dan leest u best eerst de algemene informatie na op de site van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Antwoorden op vragen over de nationaliteit kunnen zeer complex zijn. Deze vragen kunnen daarom niet over de telefoon beantwoord worden. Leg uw individueel geval altijd schriftelijk voor aan de Ambassade in Lima via lima@diplobel.fed.be